برنامه آبانماه ماه 1394

برنامه اجرايي بازديد آبانماه :بررسي وضعيت زيباسازي و چيدمان شعب مي باشد
1394/08/03
با سلام ،احترام و تشكر،قدرداني از مشاركت شما در طرح ناظرين ويژه به استحضار مي رساند برنامه اجرايي بازديد آبانماه :بررسي وضعيت زيباسازي و چيدمان شعب مي باشد خواهشمند است در بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد. 1-آيا نماي ساختمان شعبه بازسازي شده است؟ 2-آيافضاي داخلي شعبه باز سازي شده است؟ 3-آيا وضعيت گيشه هاي شعبه مناسب مي باشد؟ 4-آيا چيدمان مبلمان مشتريان مناسب با فضاي شعبه مي باشد؟ 5-آيا چيدمان مبلمان رئيس شعبه ،ميز و صندلي كاركنان شعبه مناسب مي باشد؟ 6-آيا نظافت فضاي داخلي شعبه (ديوارها،شيشه ها،مبلمان و كف سالن)رعايت شده است؟ 7-وضعيت كلي زيبا سازي شعبه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

لیست خبرها: