برنامه اجرايي بازديد ارديبهشت ماه 1393

برنامه اجرايي بازديد ارديبهشت ماه 1393
1393/01/31
1- بررسي نحوه پخش تبليغات درخصوص خدمات بانك از دستگاههاي LCDشعب 2-وضعيت نصب دستگاههاي LCD شعب 3- آيا تبليغات پخش شده از LCD شعب به روز مي باشد؟ 4-وضعيت سرمايش شعب مناطق گرمسيري(خوزستان،هرمزگان،بوشهر،سيستان و بلوچستان) مي باشد .

لیست خبرها: