برنامه اجرايي بازديد اسفند ماه:

برنامه اجرايي بازديد اسفند ماه:
1394/12/01
با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد اسفند ماه: -وضعيت دستگاههاي posبانك كشاورزي - فعال بودن نرم افزار همراه بانك - فعال بودن سامانه اعتبارات خرد در شعبه لطفا در هنگام بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظر قرار گيرد. اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: