برنامه اجرايي بازديد ايام نوروز:

ناظر ويژه محترم با سلام،احتراما برنامه اجرايي بازديد ايام نوروز:
1395/12/25
ناظر ويژه محترم با سلام،احتراما برنامه اجرايي بازديد ايام نوروز: -بررسي وضعيت دستگاههاي خودپرداز و فعال بودن آنها -وضعيت پوشش و آراستگي كاركنان -نحوه برخورد و ارائه خدمت به مشتريان -بررسي وضعيت نظافت و نماي ساختمان شعب -وضعيت تابلو شعب مي باشد.لطفا در هنگام بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظر قرار گيرد. اداره كل نظارت و امور شعب

لیست خبرها: