برنامه اجرايي دي ماه 1395

بررسي وضعيت گيشه هاي شعب ،ميزوصندلي كاركنان ومشتريان - نحوه رفتار و برخورد كاركنان با مشتريان
1395/10/11
با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد دي ماه: بررسي وضعيت گيشه هاي شعب ،ميزوصندلي كاركنان ومشتريان - نحوه رفتار و برخورد كاركنان با مشتريان مي باشد..لطفا در بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظرقرار گيرد.

لیست خبرها: