برنامه اجرايي مهرماه135

با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد مهرماه:
1395/07/03
ناظر ويژه محترم با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد مهرماه: -بررسي وضعيت نظافت شعب -بررسي وضعيت كپسول هاي آتش نشاني و تاريخ شارژ آنها مي باشد.لطفا در بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظرقرار گيرد.

لیست خبرها: