برنامه اجرایی بازدید ایام نوروز

فعال و آماده بکار بودن دستگاههای خودپرداز
1396/12/26
ناظر ویژه محترم با سلام احتراما برنامه اجرایی بازدید ایام نوروز به شرح ذیل اعلام می گردد. -فعال و آماده بکار بودن دستگاههای خودپرداز -وضعیت نظافت و نمای بیرونی شعب -وضعیت نظافت ،روشنایی و سالم بودن تابلو شعب -پوشش و آراستگی کارکنان -نحوه رفتار و برخورد کارکنان لطفا در هنگام بازدید و تهیه گزارش مد نظر قرار گیرد. باتشکر-اداره کل نظارت و امور شعب

لیست خبرها: