برنامه اجرایی خردادماه1396

بررسی وضعیت سیستم نوبت دهی شعب می باشد
1396/03/01
ناظرویژه محترم بانک با سلام،احتراما برنامه اجرایی بازدید خردادماه:بررسی وضعیت سیستم نوبت دهی شعب می باشد.خواهشمنداست در هنگام بازدید از شعب و تهیه گزارش مدنظر قرار گیرد. اداره کل نظارت و امور شعب

لیست خبرها: