برنامه بازديد تيرماه1395

بررسي وضعيت سيستم سرمايشي شعب مي باشد
1395/03/31
باسلام احتراما برنامه اجرايي بازديد تيرماه: بررسي وضعيت سيستم سرمايشي شعب مي باشد لطفا در هنگام بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظر قرارگيرد.اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: