برنامه بازديد فروردين1395

برنامه اجرايي بازديد فروردين ماه1395:
1394/12/26
برنامه اجرايي بازديد فروردين ماه: بررسي وضعيت دستگاههاي خودپرداز مي باشد.لطفا در هنگام بازديد از شعب وتهيه گزارش مدنظر قرارگيرد.

لیست خبرها: