برنامه بازديد مرداد ماه 1393

-بررسي فعاليت تبليغات شعب در زمينه خدمات بانك-بررسي وضعيت سرمايشي شعب مي باشد
1393/05/01
ناظر ويژه محترم باسلام،احتراما برنامه اجرايي بازديد مردادماه: -بررسي فعاليت تبليغات شعب در زمينه خدمات بانك -بررسي وضعيت سرمايشي شعب مي باشد خواهشمند است در بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد.

لیست خبرها: