برنامه بازديد مهرماه1393

بررسي وضعيت نظافت شعب مي باشد
1393/07/01
- وضعيت نظافت شيشه ها درب و پنجره شعبه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ - نظافت ديواراز لحاظ نصب اعلاميه هاي متفرقه چگونه ارزيابي مي كنيد؟ - نظافت تابلو شعبه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -وضعيت نظافت دستگاه خودپرداز چگونه بود؟ - نظافت محيط داخلي شعبه (شيشه،صندلي،مبلمان و سالن شعبه)چگونه بود؟ -آيا تاريخ شارژ كپسولهاي آتش نشاني شعبه منقضي شده است؟

لیست خبرها: