برنامه بازديد تيرماه 1393

برنامه بازديد تيرماه :درخصوص فعاليت راهنماي مطلع (داشتن اتيكت شناسايي،ميز و اطلاعات بانكي)مي باشد.
1393/04/01
1-آيا شعبه راهنماي مطلع دارد؟? 2-آيا راهنماي مطلع در شعبه حضور داشت؟ 3-آيا راهنماي مطلع اتيكت نصب كرده بود؟ 4-ميزان اطلاعات راهنماي مطلع چه ميزان بود؟ 5-آيا راهنماي مطلع درامور داخلي شعبه استفاده مي شود؟ 6-آيا راهنماي مطلع در چارچوب وظايف تعيين شده فعاليت مي كند؟ 7-براي راهنماي مطلع ميز تهيه شده بود؟

لیست خبرها: