برنامه بازدید آذر ماه

-بررسي وضعيت سيستم گرمايشي شعب - نحوه برخورد كاركنان با مشتریان مي باشد.
1396/09/01
ناظر ويژه محترم با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد آذر ماه: بررسي وضعيت سيستم گرمايشي شعب و نحوه برخورد كاركنان با مشتریان مي باشد. لطفا در بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظرقرار گيرد. اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: