برنامه بهمن ماه

برنامه اجرايي بازديد بهمن ماه:بررسي وضعيت تبليغات شعب در خصوص خدمات بانك مي باشد.لطفا در بازديد ازشعب و تهيه گزارش مدنظر قرار گيرد
1392/11/06
برنامه اجرايي بازديد بهمن ماه

لیست خبرها: