برنامه شهريور ماه

برنامه شهريور ماه
1394/06/03
برنامه شهريور ماه -بررسي وضعيت تابلوي شعب،درج كد شعبه برروي آن -نصب مجوز شعبه در فضاي شعبه مي باشد خواهشمند است در هنگام بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد.

لیست خبرها: