خبر اصلاح اطلاعات

لطفا در صورت هرگونه تغييرات در آدرس ،شماره همراه،شاغل يا بازنشستگي مراتب را با
1393/02/09
ناظرين ويژه محترم لطفا در صورت هرگونه تغييرات در آدرس ،شماره همراه،شاغل يا بازنشستگي مراتب را با شماره تلفن 88242748 و يا از طريق پيام در سايت ناظرين ويژه به اين اداره كل اطلاع دهيد

لیست خبرها: