برنامه اجرايي بازديد ارديبهشت ماه:

برنامه اجرايي بازديد ارديبهشت ماه:
1395/02/06
برنامه اجرايي بازديد ارديبهشت ماه: بررسي وضعيت دستگاههاي LCD نصب شده درشعب در خصوص تبليغات خدمات بانك مي باشد.لطفا در هنگام بازديد از شعبه و تهيه گزارش مدنظر قرار گيرد.

لیست خبرها: